Kariera

Kandydatów prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Biacomex S.A. z siedzibą w Białymstoku ul. Elewatorska 11/1 15-620 Białystok w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego”

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o zamieszczenie w CV oświadczenia o treści: „Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej Biacomex S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Elewatorska 11/1, 15-620 Białystok i ich wykorzystywanie w przyszłych procesach rekrutacyjnych na podobne stanowiska pracy”

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnionych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego jest Biacomex S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Elewatorska 11/1, 15-620 Białystok, e-mail: kadry@biacomex.pl . Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@biacomex.pl lub pisemnie na wskazany powyżej adres.
Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego i mogą być przechowywane przez administratora przez okres 1 miesiąca od zakończeniu procesu rekrutacji, dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres 1 roku od zakończenia bieżącego procesu rekrutacji.
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22[1] § 1 Kodeksu pracy jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji, podanie danych w szerszym zakresie ma charakter dobrowolny.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), a w stosunku do danych osobowych, wykraczających poza zakres wskazany w kodeksie pracy, podstawą jest wyrażona przez kandydata zgoda (art. 6 ust. 1 a)RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody ( poprzez kontakt z administratorem) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Odbiorcą danych mogą być podmioty wspierające administratora w procesach rekrutacyjnych a także podmioty przetwarzające dane w jego imieniu np. dostawcy usług IT.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawa do przenoszenia danych. Zakres każdego z tych praw, sytuacje w których można z nich skorzystać oraz sposób realizacji prawa, wynikają z przepisów prawa. To z którego z prawa osoba, której dane dotyczą będzie mogła skorzystać będzie zależeć między innymi od celu i podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych za niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
W oparciu o dane osobowe podane w procesie rekrutacji nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.